Meeres-, Verkehrs- und LuftversicherungstätigkeitenActivités d'assurances concernant assurance maritime, assurance transports, assurance aérienneVerzekeringsactiviteiten mbt zee-, transport- en luchtvaartverzekeringen

prefLabel

Meeres-, Verkehrs- und Luftversicherungstätigkeiten

Activités d'assurances concernant assurance maritime, assurance transports, assurance aérienne

Verzekeringsactiviteiten mbt zee-, transport- en luchtvaartverzekeringen

note

no official code

notation

6512103