direkte LebensversicherungsgeschäfteOpérations directes d'assurance vieRechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven

prefLabel

direkte Lebensversicherungsgeschäfte

Opérations directes d'assurance vie

Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven

altLabel

65.111 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven

65.111 Opérations directes d'assurance vie

notation

65111