Herstellung von elektronisch integrierten Schaltungen und Mikroschaltungen: monolithisch integrierte Schaltungen, Hybridschaltungen, zusammengesetzte elektronische Mikroschaltungen usw.Fabrication de circuits intégrés et de micro-assemblage électroniques: circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés hybrides et micro-assemblages électroniques de blocs moulés etc.Vervaardiging van elektronisch geïntegreerde schakelingen en micro-assemblages: monolithisch geïntegreerde schakelingen, hybride geïntegreerde schakelingen en elektronische microassemblages, enz.

prefLabel

Herstellung von elektronisch integrierten Schaltungen und Mikroschaltungen: monolithisch integrierte Schaltungen, Hybridschaltungen, zusammengesetzte elektronische Mikroschaltungen usw.

Fabrication de circuits intégrés et de micro-assemblage électroniques: circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés hybrides et micro-assemblages électroniques de blocs moulés etc.

Vervaardiging van elektronisch geïntegreerde schakelingen en micro-assemblages: monolithisch geïntegreerde schakelingen, hybride geïntegreerde schakelingen en elektronische microassemblages, enz.

note

no official code

notation

2611003