Fabrication d'armes de guerre légèresHerstellung von leichten KriegswaffenVervaardiging van lichte oorlogswapens

prefLabel

Fabrication d'armes de guerre légères

Herstellung von leichten Kriegswaffen

Vervaardiging van lichte oorlogswapens

note

no official code

notation

2540002