Fabrication d'armes et de munitionsHerstellung von Waffen und MunitionVervaardiging van wapens en munitie

prefLabel

Fabrication d'armes et de munitions

Herstellung von Waffen und Munition

Vervaardiging van wapens en munitie

altLabel

25.4 Fabrication d'armes et de munitions

25.4 Vervaardiging van wapens en munitie