opérations directes d'assurance Viedirekte Lebensversicherungsgeschäfterechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven

prefLabel

opérations directes d'assurance Vie

direkte Lebensversicherungsgeschäfte

rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven

note

no official code

notation

6601101