Herstellung von Medaillen und Medaillons aus Edelsteinen oder nichtde vervaardiging van medailles en medaillons, ook indien niet van edele metalen.la fabrication de médailles et de médaillons, en métaux précieux ou non

prefLabel

Herstellung von Medaillen und Medaillons aus Edelsteinen oder nicht

de vervaardiging van medailles en medaillons, ook indien niet van edele metalen.

la fabrication de médailles et de médaillons, en métaux précieux ou non

note

no official code

notation

3621002