Fabrication d'autres articles métalliques, n.d.a.Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.Herstellung von sonstigen Eisen-, Blech- und Metallwaren a.n.g.

prefLabel

Fabrication d'autres articles métalliques, n.d.a.

Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.

Herstellung von sonstigen Eisen-, Blech- und Metallwaren a.n.g.

notation

28755