de vervaardiging van naadloze buizen, warm gewalst, warm geëxtrudeerd of warm getrokken, koud getrokken of koud gewalstHerstellung von nahtlosen Rohren durch Walzen, Strangpressen oder heißes Strecken oder durch kaltes Strecken oder Walzenla fabrication de tubes sans soudure par laminage, filage ou étirage à chaud, ou par étirage ou laminage à froid

prefLabel

de vervaardiging van naadloze buizen, warm gewalst, warm geëxtrudeerd of warm getrokken, koud getrokken of koud gewalst

Herstellung von nahtlosen Rohren durch Walzen, Strangpressen oder heißes Strecken oder durch kaltes Strecken oder Walzen

la fabrication de tubes sans soudure par laminage, filage ou étirage à chaud, ou par étirage ou laminage à froid

note

no official code

notation

2722001