de vervaardiging van smalle weefsels en lint (inclusief bolduclint).Herstellung von Artikeln der Bandweberei, einschließlich Bänder ohne Rasterla fabrication d'articles de rubanerie, y compris les rubans sans trame

prefLabel

de vervaardiging van smalle weefsels en lint (inclusief bolduclint).

Herstellung von Artikeln der Bandweberei, einschließlich Bänder ohne Raster

la fabrication d'articles de rubanerie, y compris les rubans sans trame

note

no official code

notation

1754001